Stadgar


--------------------------------

Regioner

    .....      ..Ny info  200211

    .....      ..Ny info  191023

      ........... Ny info  191023

 ................. Ny info  191114

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

2020-02-22
Årsmöte Nylands Brigad Sv
Välj Kamratförening ->Övriga->Nylands Brigad för mer info!
--------------
2020-04-03--06
Karolinermarschen
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

Aktuellt


På agendan

Preliminärt
2020-10-06--08
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

       ........... Ny info  191023

           ....... Ny info  191106

 ................. Ny info  191126

-----------------------------------


Stadgar för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund  (SMKR)


(Ändringar antagna vid representantskapsmöte 2008, 2014, 2016 och 2018)
SMKR är en ideell organisation för svenska militära kamrat- och veteranföreningar. SMKR och dess medlemmar skall i sin verksamhet värna demokrati, jämställdhet och gott kamratskap. Verksamheten leds av en styrelse med säte i Stockholm.§ 1  Ändamål


Företräda och stödja de lokala kamrat- och veteranföreningarna i samverkan med Försvarsmakten (FM). Bidra till att utveckla den militära kamrat- och veteranförenings-verksamheten i Sverige och Norden. Stödja de lokala föreningarna rörande vård av militära traditioner. Stödja FM med försvarsupplysning. Bedriva genom sina kamratföreningar stöd till veteraner och deras anhöriga. Stödja landets kamratföreningar i uppbyggnad och utveckling

Verka för att veteranerna visas erkänsla och respekt i samhället.§ 2  Medlemskap


Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet.


Det åligger medlemsförening att:


-fortlöpande ajourhålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress till riksförbundets kansli

-årligen före den 31 januari lämna uppgift om medlemsantal, eventuell/a underavdelning/ar och eventuell medlemstidning.

-årligen före den 15 mars inbetala av representantskapet beslutad årsavgift.

-årligen redovisa gjorda överenskommelser med stödjande förband

-årligen i förenklad form redovisa genomförd verksamhet

-till valberedningen sända in förslag om nominering senast sex veckor före ordinarie

representantskapsmöte.§ 3  Representantskapsmötet


Ordinarie möte hålls vartannat år, normalt före april månads utgång. Extra möte hålls på kallelse av styrelsen eller om minst tio anslutna föreningar eller om SMKR revisorer begär detta. Kallelse till ordinarie möte skall sändas ut senast två månader före mötet. Kallelse till extra möte skall sändas senast en månad före mötet och senast två veckor efter det att styrelsen mottagit begäran om extra möte.


Varje ansluten förening äger rätt att sända befullmäktigat ombud till mötet enligt paragraf 4. I mån av plats kan förening sända flera deltagare, men föreningens rösträtt utövas av föranmält ombudet.


Förening får vara företrädd vid representantskapsmötet genom fullmakt. Inget ombud får företräda fler än tre föreningar.


Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, inkomna motioner jämte styrelsens yttrande samt styrelsens propositioner och valberedningens förslag skall översändas till ombuden senast tre veckor före ordinarie representantskapsmöte. Handlingar till extra representantskapsmöte skall översändas till ombuden senast 14 dagar före mötet.


Vid ordinarie möte skall följande ärenden behandlas:


§ 1            Mötets öppnande.

§ 2            Fastställande av röstlängd

§ 3            Fråga om mötet stadgeenliga kallande

§ 4            Val av ordförande för mötet.

§ 5            Val av sekreterare för mötet.

§ 6            Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att

            tillika vara rösträknare

§ 7            Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser

§ 8            Revisorernas berättelser

§ 9            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10Propositioner och motioner

§ 11Verksamhetsplan samt budget och årsavgifter för tiden intill nästkommande

            ordinarie representantskapsmöte

§ 12Val av styrelse enligt stadgarnas paragraf 5

§ 13Val av förbundsrevisorer jämte en revisorsuppleant för tiden intill nästkommande

            ordinarie representantskapsmöte

§ 14Val av valberedning

§ 15Mötets avslutande


Vid extra möte skall samma dagordning följas i tillämpliga delar. Vid extra möte får beslut endast fattas i de ärenden som föranlett det extra mötet.§ 4  Rösträtt och beslut


Representantskapet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som deltar i mötet. Ombud är

röstberättigat endast om föreningen betalt fastställd medlemsavgift fram till och med året före

representantskapsmötet.


Ombud som tillika är ledamot i styrelsen har inte rösträtt i ärenden som avser granskning och

beslut rörande av styrelsen genomförd verksamhet eller den ekonomiska förvaltningen.

Styrelseledamöter, revisorer och övriga representanter för föreningar vilka inte är ombud har

yttrande- och förslagsrätt.


Föranmält ombud har en röst per förening. Medlemsförening företräds av ett föranmält

ombud på representantskapsmötet.§ 5  Styrelse


Styrelsen består av ordförande och högst tio ledamöter. Ordföranden väljs på två år. Ledamöterna väljs på fyra år varav hälften väljs vid varje ordinarie representantskapsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, regionansvariga och veteran-/anhörigsamordnare samt inom eller utom sig kassör.


Ordföranden kallar till styrelsesammanträden. Ordföranden kallar till styrelsemöten och styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande varav en skall vara ordföranden eller vice ordföranden. Inför beslut där röstetalet är lika har ordföranden utslagsröst.


Inom styrelsen utgör ordföranden, sekreteraren, kanslichefen och kassören ett verkställande utskott (VU), där den förstnämnde är självskriven ordförande.


SMKR bemannar ett kansli med kanslichef vars uppgift är att ansvara för kansliet och stödja styrelse, anslutna föreningar och enskilda medlemmar. Kanslichefen är ansvarig inför styrelsen och är föredragande vid styrelsemöten.


Projektgrupper eller kommittéer utses av styrelsen för särskilda uppdrag och utredningar.


Styrelsen åligger att:

-leda riksförbundets verksamhet mellan representantskapsmötena

-verka för den militära kamratföreningsverksamhetens utveckling i enlighet med riksförbundets allmänna målsättning.

-förvalta riksförbundets medel och egendom samt att därvid ge uppdrag till de ledamöter som utsetts att teckna riksförbundets firma.

-bereda ärenden till och verkställa beslut av Representantskapsmötet.

-organisera och genomföra representantskapsmöten.

-följa upp de lokala kamratföreningarnas arbete med stöd till veteraner och dess anhöriga

-följa upp och stödja lokala kamratföreningarnas arbete med de militära traditionerna,

-organisera och genomföra svenskt deltagande i de nordiska militära  kamratföreningsmötena.

-ansvara för riksförbundets del i organisation och genomförande av nordiskt möte i Sverige.§ 6  Verkställande utskottet (VU)


VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller på begäran av övriga ledamöter.


VU verkställer styrelsens uppdrag och beslut, sköter löpande ärenden och förbereder ärenden som skall behandlas av styrelsen samt beslutar i frågor som kräver omedelbar handläggning. 


Ärenden som avgörs genom beslut av VU skall bekräftas och protokollföras vid nästkommande sammanträde med styrelsen.§ 7  Valberedningen


Valberedningen skall bestå av tre medlemmar som väljs på två år, varav en sammankallande.


Valberedningen åligger att:

-senast tre månader före ordinarie representantskapsmöte lämna medlemsföreningarna underlag för nominering

-senast fyra veckor före representantskapsmöte till styrelsen överlämna sina förslag för översändande till medlemsföreningarna.

-bereda valen så att styrelsens sammansättning i möjligaste mån återspeglar riksförbundets medlemssammansättning med avseende på försvarsgrenar, ålder och geografisk lokalisering.§ 8  Förvaltning och revision


                  Räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av de valda revisorerna (varav en skall vara auktoriserad). Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelser och protokoll överlämnas före januari månads utgång till revisorerna. Revisionen avslutas och överlämnas till SMKR styrelse på datum enligt årlig överenskommelse mellan revisorer och SMKR styrelse. Revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren sänds till de föranmälda ombuden vid representantskapsmötet samtidigt med övriga handlingar.


SMKR redovisar enligt försvarsmaktens anvisningar. Revisionen ska utföras av auktoriserad eller godkänd revisor samt förbundsrevisor. Underlaget ska inlämnas skriftligt och redovisas muntligt.
§ 9  Förslag från medlemsförening (motion)


Förslag till ärende - motion - som skall behandlas av ordinarie representantskapsmöte skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast åtta veckor före mötet. Motioner som rör ärende till extra representantskapsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor före mötet.§ 10  Utmärkelser


Bestämmelser och tilldelning av utmärkelser regleras i särskild ordning. Förteckning över utdelade utmärkelser förs av riksförbundets sekreterare och förvaras vid kansliet.
§ 11 Ändring av stadgarna


För stadgeändring fordras beslut av representantskapet med 2/3 av närvarande röstberättigade ombud.§ 12 Riksförbundets upplösning


För upplösning fordras beslut av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade ombuden vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav ett ordinarie, med minst tre månader mellan mötena.


Vid upplösning skall riksförbundets tillgångar disponeras så att de i möjligaste mån gagnar det allmänna syftet med riksförbundets verksamhet.